Zasada równego traktowania w pracy

równouprawnienie w pracy

Miasto Wronki, stara się na bieżąco informować swoich mieszkańców o wszelkich projektach, programach i akcjach przeprowadzanych w celu wsparcia osób, które potrzebują pomocy. Mieszkańcy mogą liczyć m.in. na liczne działania aktywizujące zawodowo osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, pomoc socjologiczną, psychologiczną – w przypadku problemów natury osobistej a także wsparcie w zakresie relacji pracownik pracodawca.

Każdy pracodawca powinien należycie wypełniać swoje obowiązki, ponieważ zatrudnianie ludzi oraz współpraca z nimi wymaga znajomości ustaw, które chronią pracowników. Jedną z zasad, która powinna być bezwzględnie przestrzegana jest równe traktowanie. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, w sposób jasny wskazuje na obszary oraz formy przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na: narodowość, płeć, wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy też orientację seksualną.

Dyskryminacja w pracy jest zakazana prawem konstytucyjnym, kodeksem pracy, kodeksem cywilnym, ustawą równościową, a nawet kodeksem wykroczeń. Sprawa skierowana do sądu, może skończyć się uznaniem racji poszkodowanego pracownika, co może wiązać się z uzyskaniem przeprosin, zaprzestaniem działań realizowanych w stronę osoby poszkodowanej, bądź nawet z odszkodowaniem.

Pracownicy generalnie nie mają problemu z rozpoznaniem działań dyskryminujących. Bazując na danych statystycznych z poprzedniego roku, możemy zaobserwować wzrost dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie – o 9%, ze względu na niepełnosprawność – o 11%, czy też ze względu na wyznanie i światopogląd – o 9%. Z uwagi na liczne sytuacje dyskryminacji obserwowane w przedsiębiorstwach, pracodawcy we Wronkach powinni szerzyć wśród pracowników świadomość skutków prawnych tego typu zachowań.

Zostaw komentarz