Rynek pracy w woj. wielkopolskim

rynek pracy wielkopolskie

Województwo wielkopolskie stanowi prawdziwą potęgę gospodarczą Polski – jest drugim co do wielkości województwem w kraju z liczbą mieszkańców bliską 3 478 000 osób. Zajmuje mocne trzecie miejsce w kraju, pod względem liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw z polskim i zagranicznym kapitałem. Blisko 7200 firm z zagranicznym kapitałem, świadczy o wysokiej atrakcyjności regionu pod względem inwestycyjnym. Prężnie działająca gospodarka, dynamiczny rozwój i silnie rozwinięta infrastruktura, przyciągają zarówno pracodawców, którzy oferują nowe miejsca pracy, jak i pracowników, chętnych do podjęcia tu zatrudnienia. Sytuacja na rynku pracy ze stopą bezrobocia na poziomie 6% stawia województwo wielkopolskie na pierwszym miejscu w kraju pod względem niskiego poziomu bezrobocia. I faktycznie, na jakość życia mieszkańcy narzekać nie mogą. Praca jest w zasadzie dla każdego, a nie pracuje tylko ten, kto nie chce pracować.

W 2016 roku stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 5% – to najlepszy wynik od wielu lat. Analizując sytuację na rynku pracy, w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił niebotyczny progres. Na koniec 2012 roku stopa bezrobocia wynosiła ok. 13%, w 2014 roku poziom bezrobocia zmalał do 9,5%, żeby na chwilę obecną utrzymywać zaledwie kilka procent. Prognozy analityków rynku są bardzo pozytywne i wskazują nie tylko na utrzymanie dobrej passy, ale także na to, że może być jeszcze lepiej. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła ok. 77 600 – co w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy zarejestrowanych było prawie 93 tys. osób bezrobotnych, daje poprawę o ok. 16%. Poprawa nastąpiła również na tle gospodarczym, gdzie odnotowano wzrost sprzedaży produkcji przemysłu prawie o 8%. Wzrósł również poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw – o prawie 5%. Znaczący wzrost odnotowano również w kwestii nowych ofert pracy, których w 2016 roku trafiło do powiatowych urzędów pracy blisko 133 000. Co ważne, wzrósł odsetek zatrudnienia osób w wieku do 30 roku życia, których było aż 44,5%.

Z czego wynika tak znacząca poprawa sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce? Za jedną z ważniejszych przyczyn można uznać zmiany wprowadzone w 2015 roku do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyczyniły się one bowiem do zwiększenia działań aktywizujących zawodowo zwłaszcza osoby młode zarejestrowane jako bezrobotne. Kolejna przyczyna to powroty emigrantów zarobkowych z zagranicy. W samym 2016 roku wróciło aż 6200 osób. Które sektory gospodarcze mają największy udział w zatrudnieniu? Zwiększenie zatrudnienia odnotowały następujące branże: przemysł – ok. 43%, sprzedaż i naprawa samochodów – ok. 30%, informacja i komunikacja – ok. 10%, gastronomia i zakwaterowanie – ok. 8%. Spadek zatrudnienia natomiast odnotowały branże: górnictwo – ok. 10%, a także technologie – ok. 3,5%.

Rynek pracy w wielkopolskim jest dynamiczny i stale się zmienia, dlatego nie jest łatwo wypracować jako taką równowagę podaży miejsc pracy z popytem. Na przestrzeni lat, pewne zawody ulegają dezaktualizacji, są zastępowane innymi, bądź znacząco zmienia się zakres wymaganych kwalifikacji na dane stanowisko.

Jeśli chodzi o stanowiska pracy, na które najtrudniej jest pracodawcom znaleźć pracowników, można przyjąć, że są to: betoniarze, zbrojarze, cieśle, stolarze, tynkarze, fryzjerzy, kucharze, mechanicy, lakiernicy, krawcowe oraz robotnicy produkcyjni – czyli stanowiska, na które zatrudnienie, otrzymują osoby posiadające wykształcenie zawodowe. Kolejna grupa zawodów deficytowych wiąże się z wymaganym wykształceniem wyższym niż zawodowe, a zaliczyć do niej można: pielęgniarki, położne, lekarzy, specjalistów ds. księgowości, specjalistów ds. transportu i logistyki, a także inżynierów. Na rynku pracy w wielkopolskim brakuje także przedstawicieli zawodów związanych z transportem: spedytorów, kierowców, magazynierów z uprawnieniami na wózki widłowe. Brakuje także pracowników z konkretnymi kwalifikacjami do wykonywania pracy na stanowiskach takich jak: szwaczki, stolarze, tapicerzy, czy specjaliści operatorzy maszyn i urządzeń precyzyjnych. Do zawodów zrównoważonych zaliczyć można agentów ubezpieczeniowych, diagnostów samochodowych, farmaceutów, grafików komputerowych, weterynarzy, administratorów IT, florystów czy też ogrodników. Grupę zawodów nadwyżkowych natomiast zasilają: filozofowie, pedagodzy, historycy, ekonomiści, technolodzy żywienia, kulturoznawcy czy też politolodzy – czyli stanowiska, które można objąć po najbardziej popularnych kierunkach kształcenia wyższego, a na które nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na rynku pracy.