Praca: Referendarz statystyk

Urząd Statystyczny w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 36712

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych; wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w zakresie monitorowania i oceny polityki spójności na poziomie regionu
 • uczestniczenie w opracowaniu informacji statystycznych i analiz na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego
 • współuczestniczenie w tworzeniu i rozwijaniu bazy danych o regionie
 • udział w opracowywaniu zbiorczych informacji statystycznych w celu prezentacji wyników ze wszystkich badań statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość systemów informacyjnych w administracji publicznej
 • znajomość metod analizy statystycznej
 • umiejętność argumentowania
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • wystąpienia publiczne
 • orientacja na klienta/interesanta
 • kreatywność
APLIKUJ TERAZ