Praca: Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Piła
Ogłoszenie o naborze Nr 54726

Warunki pracy

Praca zarówno w biurze oddziału jak i w terenie z koniecznością dojazdów do kontrolowanych podmiotów, często na odległość kilkudziesięciu kilometrów, w celu przeprowadzenia kontroli, ekspertyz, lustracji, instruktaży.
Praca także w pomieszczeniach magazynowych archiwów zakładowych lub składnic akt, zlokalizowanych często w pomieszczeniach piwnicznych, na strychach, itp.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli ogólnych i problemowych archiwów zakładowych w celu: sprawdzenia stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
 • Zadanie 2: Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w celu: oceny poprawności działania archiwum zakładowego w zakresie objętym daną ekspertyzą, ustalenia zaistniałych nieprawidłowości w pracy archiwum zakładowego i wskazania właściwych sposobów ich usunięcia;
 • Udzielanie ustnych i telefonicznych instruktaży i konsultacji w sprawach związanych z prowadzeniem archiwów zakładowych i postępowaniem z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy w celu: wydzielania i odkładania akt spraw ostatecznie zakończonych z teczek akt spraw do teczek zbiorczych dokumentacji nadzoru archiwalnego oraz gromadzenie i przetwarzanie w komputerowej bazie danych informacji zebranych w wyniku prowadzonej działalności ;
 • Przeprowadzanie lustracji obiektów przeznaczonych na archiwa zakładowe, w celu stwierdzenia, czy jednostki organizacyjne zapewniły prawidłowe warunki gromadzenia, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji;
 • Współudział w szkoleniach dotyczących spraw archiwalnych organizowanych dla zakładów pracy
 • Zbieranie i gromadzenie informacji o aktach osobowych przechowywanych w zakładach pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego Doświadczenie w obszarze postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 • Odpowiedzialność, samodzielność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność, umiejętnośc przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny, zwięzły;
 • Umiejętnośc pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość ustawy – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Windows, MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych;
 • Znajomość KPA
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ