Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Leszno
Ogłoszenie o naborze Nr 23025

Warunki pracy

Praca biurowa przed monitorem ekranowym, na I piętrze, wejście po schodach, brak windy, budynek bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie - wyjazdy służbowe,

Zakres zadań

 • przeprowadza systematyczne terenowe inspekcje obiektów zabytkowych w celu rozpoznania stanów prawno – własnościowych obiektów w ich historycznych granicach oraz sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem
 • planuje i przeprowadza kontrole zabytków w celu oceny aktualnego stanu ich zachowania i użytkowania, prawidłowości prowadzonych prac rewaloryzacyjnych, fitosanitarnych i pielęgnacyjnych na terenie parków, prawidłowości dokumentacji oraz toku prac ( zezwolenia, dzienniki robót, dane dot. inspektorów nadzoru itp.) oraz dokonuje odbioru przeprowadzonych prac
 • przygotowuje projekty opinii (m.in. wytycznych konserwatorskich i wniosków pokontrolnych), postanowień administracyjnych oraz decyzji i nakazów konserwatorskich (zgodnie z procedurą postępowania administracyjnego) dot. zabytkowej zieleni
 • konsultacje i doradztwo udzielane właścicielom obiektów zabytkowych sprawie prawidłowego użytkowania, pielęgnacji, zagospodarowania i rewaloryzacji zabytkowej zieleni
 • rozpoznawanie wartości zabytków ( niezbędnych dla realizacji zadania 2 i 3 ) jak powyżej przez zbieranie informacji: badanie dokumentacji archiwalnej, publikacji, fotograficznej, ikonografii i kartografii dokumentacja dóbr kultury poprzez pozyskiwanie dokumentów wymaganych do decyzji administracyjnych, aktualizację informacji oraz wykonywanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych inspekcji obiektów zabytkowych
 • przedstawia wnioski dot. działań administracyjnych w sprawach ; wpisu do rejestru zabytków, regulacji stanów prawno – własnościowych w tym zmian w sposobie użytkowania
 • inicjuje działania związane z ratowaniem zabytkowych cmentarzy ( szczególnie zagrożonych cmentarzy nieużytkowanych w tym ewangelickich i żydowskich oraz miejsc pocmentarnych)
 • prowadzenie prac w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji, a także analizą realizacji uzgodnionych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem wniosków konserwatorskich konserwatorskich zakresie aktualizacji planów i zmian fragmentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z zakresu: leśnictwa lub ogrodnictwa, architektury krajobrazu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kpa
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów o ochronie przyrody i ochronie środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • zdolności mediacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-ochrony-zabytkow_1925497.html
APLIKUJ TERAZ